Integritetspolicy

Vi på EW Fritid AB, org. nr 559219-6678 värnar om din personliga integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter

Varför behandlar vi personuppgifter och hur använder vi personuppgifter

Kunduppgifter: Vi samlar in, sparar och använder dina personuppgifter när du, eller det bolag du representerar, alternativt det finansieringsbolag du anlitar, använder eller köper varor eller tjänster från oss. Vi behöver uppgifterna för att kunna leverera produkterna eller tillhandahålla tjänsterna samt tillhandahålla service och uppfylla garantiåtagande. Den legala grunden för behandlingen är fullgörande av avtalsförpliktelser om avtalet har ingåtts med dig, och baserat på ett berättigat intresse att utföra åtgärderna ovan, om avtalet har ingåtts med kreditgivare eller bolag på din begäran. Vårt berättigade intresse är att kunna tillhandhålla produkter och tjänster enligt avtal som berör dig.

Kontaktinformation: Vi samlar in, sparar och använder personuppgifter om dig i marknadsförings och försäljningssyfte. Detta görs tex när du anmäler dig till att få nyhetsbrev, köper en produkt eller tjänst av oss, lämnar ditt namn och kontaktuppgifter till en säljare för att få ytterligare information om en produkt eller tjänst eller en offert, om du begär att vi ska ansöka om kredit hos vår samarbetspartner på uppdrag av dig eller på annat sätt kontaktar oss. Den legala grunden för behandlingen är att vi har ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter till dig och, med tanke på att du har visat ett intresse av våra produkter och tjänster, bedöms ingreppet på er integritet vara liten.

När vi hjälper er att ansöka om kredit hos våra partners ska noteras att vi agerar som personuppgiftsbiträde till kreditgivaren och vår behandling omfattas av kreditgivarens integritetspolicy. Du får information om sådan policy i samband med att vi hjälper dig med sådan ansökan. 

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur längs sparar vi dessa

Vi behandlar följande personuppgifter: 

Kunduppgifter: namn, personnummer, mejladress, hemadress, telefonnummer samt vilka produkter du köpt och vilken service du har beställt och gjort, samt andra uppgifter som du tillhandahåller oss i samband med köpet produkten eller tjänsterna.

Vi sparar dessa uppgifter så länge garantierna gäller och två (2) år därefter eller längre tid, om service lämnas efter garantitidens utgång, då behålls informationen två (2) år efter senaste servicen. 

Kontaktinformation: Namn, email-adress, telefonnummer samt köphistorik, om du också är en kund. 

Kontaktinformation sparas ett (1) år efter senaste kontakter (om det inte sparas längre då det också är kunduppgifter) 

När och till vem lämnar vi ut dina personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med vissa av våra partners och/eller leverantörer i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter som du efterfrågar, samt även för att tillhandhålla relevant marknadsföring till dig. Dina personuppgifter delas också med vissa våra tjänsteleverantörer som EW Fritid AB har kontrakterat. Därutöver kan informationen dig delas med andra bolag i den koncern som EW Fritid AB ingår.

Alla våra partners och/eller leverantörer finns antingen inom EEA eller EU; i ett land som omfattas av ett sk adequacy decision; eller så har vi ingått av EU Kommissionen framtagna Standard Contractual Clauses med partnern/leverantören. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal och/eller personuppgiftsbiträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vilka rättigheter har du till dina personuppgifter 

GDPR ger följande rättigheter till enskilda personer.

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter
  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, få information om hur vi behandlar dem och få en kopia av dessa uppgifter.
 • Rätt att be oss korrigera felaktiga uppgifter om dig
  • Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter uppdaterade, men om du upptäcker att vi behandlar föråldrade eller på annat sätt felaktiga uppgifter om dig har du alltid rätt att be oss korrigera dem.
 • Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)
  • I vissa situationer har du rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Du kan till exempel använda den här rättigheten om du anser att vi inte längre behöver dina personuppgifter för de syften som anges i det här integritetsmeddelandet. När vi har validerat din begäran kommer vi att radera dina personuppgifter om vi inte behöver spara dem för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel i samband med bokföring. Oavsett vilket kommer dina uppgifter att raderas automatiskt från Nestes system efter våra definierade lagringstider
 • Rätt till begränsning av behandling
  • Under vissa omständigheter har du rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Detta betyder att vi inte gör något mer med dina personuppgifter, men fortsätter att lagra dem i våra IT-system. När vi har validerat din begäran upphör vi med behandlingen av sådana uppgifter.
 • Rätt att göra invändningar
  • Du har alltid rätt att välja bort kommunikation för direktmarknadsföring genom att klicka på länken för att säga upp prenumerationen som finns i all vår marknadsföringskommunikation med dig.
   Du har också rätt att göra invändningar mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför för våra berättigade affärsintressen enligt det här integritetsmeddelandet. När vi tar emot din begäran utvärderar vi den noga och slutar behandla dina personuppgifter om behandlingen verkligen har varit ogrundad.
 • Rätt till dataportabilitet
  • Du har rätt att be oss skicka dig – eller någon annan – en kopia av de uppgifter du har angett för oss i ett vanligt förekommande maskinläsbart format. Den här rättigheten gäller endast personuppgifter som du har angett för oss när vi har samlat in uppgifter baserat på ditt samtycke, eller som finns i ett avtal som vi har med dig. När vi har validerat din begäran kommer vi att överföra uppgifterna till den angivna destinationen.
 • Rätt att lämna klagomål till en dataskyddsmyndighet
  • Vi hoppas att du alltid kontaktar oss om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter. Men om du anser att vi inte följer dataskyddslagarna när vi behandlar dina personuppgifter, har du rätt att lämna klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du bör främst kontakta dataskyddsmyndigheten i det land där du arbetar eller bor, i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av våra system som hanterar personuppgifter. Anställda hos oss samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa vår interna informationssäkerhetspolicy.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på hemsidan www.ewfritid.se Syftet är att hemsidan ska fungera på bästa sätt, för att ge dig tillgång till vissa funktioner samt för att få information om besök på hemsidan. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies; dels permanenta cookies som sparar en fil på besökarens dator till dess att filen tas bort, dels sessionscookies som försvinner när du stänger din webbläsare. På vår hemsida används även tredjepartscookies för bl.a. Google Analytics.

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Kontrollerar hur hemsidan används genom att kolla på trafikmönster.
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande regler kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Personuppgiftsansvarig

Företaget är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Företaget. Vi bestämmer ändamålen för behandlingen och hur den går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

Kontaktuppgifter

EW Fritid AB
Fyrislundsgatan 74,
754 50 Uppsala
018-26 06 60
info@ewfritid.se